Biznes w Polsce

Firmy eksportowe wspieramy zarówno w Polsce, jak i pomagamy w prowadzeniu biznesu na rynkach zagranicznych. Skutecznie łączymy systemy obowiązujące w kraju oraz za granicą, by zoptymalizować działalność międzynarodową.  

Najważniejszym zadaniem firm eksportowych jest odpowiednie dopasowanie, a następnie zgranie działalności prowadzonej w Polsce z czynnościami realizowanymi za granicą. Skuteczne wdrażanie w życie zapisów umów międzynarodowych wymaga opracowania strategii działania w kraju i poza jego granicami. Przygotowanie odpowiednich dokumentów odpowiadających standardom międzynarodowym, wymagane przepisami prawa zgłoszenia i rejestracje, wdrożenie delegowanego personelu do pracy zagranicznej, bądź też rozwiązanie problemów wynikających z wynagrodzeń wypłacanych w dwóch lub więcej krajach, są typowymi wyzwaniami, przed jakimi stoją firmy wykonujące usługi lub sprzedające towary za granicę.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom  przejmujemy na siebie Państwa obowiązki ciążące nie tylko w kraju wykonania usługi lub dostawy towarów, ale również w kraju siedziby i prowadzenia działalności. Dzięki naszemu wsparciu elastycznie połączycie Państwo działalność prowadzoną w Polsce z realizacją kontraktów zagranicznych. W tym celu oferujemy pełny pakiet usług księgowych, płacowo-kadrowych i celnych.

  Obsługa księgowa w Polsce firm eksportowych

 • Opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości firmy.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych /pełna księgowość + uproszczona księgowość/.
 • Obsługa transakcji zagranicznych.
 • Przygotowanie planu kont uwzględniającego indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa eksportowego.
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i księgowym.
 • Wprowadzanie/pobieranie dostarczonych dokumentów do programu księgowego.
 • Kontrolowanie zobowiązań i należności z wyciągiem bankowym.
 • Obliczanie wysokości podatku dochodowego CIT/PIT i podatku VAT.
 • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
 • Wprowadzenie środków trwałych i naliczanie planu amortyzacji.
 • Zaksięgowanie list płac.
 • Wprowadzanie dowodów księgowych z dostarczonych dokumentów źródłowych.
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT oraz pliku kontrolnego JPK_VAT.
 • Przygotowywanie sprawozdań do GUS.
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych (CIT, PIT, VAT).
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań /bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe/.
 • Konsultacje księgowe.
 • Realizowanie zadań ad hoc.

 

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników delegowanych z Polski za granicę

 • Składanie wniosków do ZUS w celu wydania zaświadczenia A1.
 • Prowadzenie i uzupełnianie teczek osobowych pracowników.
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych /zlecenie i dzieło/.
 • Wydawanie świadectw pracy.
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń.
 • Kontrolowanie terminów szkoleń BHP i badań lekarskich.
 • Naliczanie list płac /po otrzymaniu informacji o wysokości wynagrodzeń, chorobowych i urlopów/.
 • Wysyłanie co miesiąc niezbędnych deklaracji do ZUS.
 • Wprowadzanie zwolnień lekarskich i urlopów do systemu.
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-8B.
 • Prowadzenie w imieniu klienta korespondencji z ZUS.
 • Pozostałe czynności według zapotrzebowania firmy.

 

Obsługa celna w Polsce 

 • Zgłoszenia celne polskich eksporterów w celu uzyskania numeru identyfikacji REX do eksportu w UE oraz poza UE.
 • Prowadzenie odpowiedniej handlowej ewidencji księgowej obejmującej produkcję i dostawy towarów kwalifikujących się do preferencyjnego traktowania.
 • Pomoc przy składaniu wniosków o rejestrację w SISC.
 • Sporządzanie wniosków o nadanie numeru EORI.

 

Specjalizujemy się w obsłudze polskich podmiotów gospodarczych realizujących kontrakty krajowe i zagraniczne, prowadzących międzynarodowy handel, a także w zakładaniu i prowadzeniu firm w Polsce dla zagranicznych inwestorów oraz Polaków wracających do kraju z zagranicy. 

Przejmujemy na siebie obowiązki ciążące na firmach mających główną siedzibę lub oddział w Polsce. Dokonujemy rejestracji firm w różnych formach prawnych, zgłaszamy firmy, pracodawców i pracowników do odpowiednich urzędów i instytucji, pomagamy uzyskać pozwolenia (jeżeli takie są konieczne do prowadzenia działalności w danej branży lub segmencie), wspieramy realizowanie bieżących obowiązków wynikających z prowadzenia firmy w Polsce, a także usilnie dążymy do rozwoju przedsięwzięć gospodarczych.

Do grona naszych klientów należą zarówno polskie firmy, które koncentrują swoją działalność na rynku krajowym, jak i firmy zarejestrowane w Polsce, ale prowadzące działalność eksportową w innych krajach – tj. realizujące kontrakty zagraniczne, wykonujące usługi transgraniczne, sprzedające towary za granicę, delegujące personel pracowniczy do zadań realizowanych poza granicami Polski. Szczególne znaczenie ma połączenie systemów prawnych i finansowych obowiązujących w różnych krajach. Tę unikalną umiejętność przenosimy do każdej firmy, która korzysta z pakietu naszych usług.

Wprowadzamy na polski rynek przedsiębiorstwa zagraniczne, które na wschód od rzeki Odry chcą prowadzić biznes. Poza standardową obsługą dla tej grupy klientów realizujemy wiele zadań specjalnych związanych z wdrożeniem przedsiębiorców do realiów panujących w Polsce. W głównej mierze są to zachodnioeuropejscy biznesmeni, którzy stawiają na polskim rynku swoje pierwsze kroki. Jesteśmy dla nich nie tylko odpowiednimi doradcami w biznesie, ale także stanowimy solidne oparcie, by dzięki nam skutecznie realizowali swoje cele gospodarcze na rynku w Polsce. Przewaga jaką mamy nad naszymi krajowymi konkurentami to międzynarodowe doświadczenie, które zdobywaliśmy w wielu krajach europejskich. Dzięki temu bardzo szybko odnajdujemy wspólny język z przedsiębiorcami zagranicznymi, dla których jesteśmy zaufanymi partnerami w biznesie.

Kolejną naszą grupą klientów są Polacy mieszkający za granicą i wracający do ojczyzny z własnym pomysłem na robienie interesów w Polsce. Pomagamy im w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości gospodarczej i urzeczywistniamy ich marzenia o zarabianiu pieniędzy w kraju swojego pochodzenia. Doskonale rozumiemy, że lata spędzone poza Polską dały olbrzymi bagaż doświadczeń, jednak z drugiej strony rozłąka z krajem wpłynęła na inne postrzeganie roli współczesnego biznesu nad Wisłą. Jesteśmy właściwym drogowskazem dla Polaków za granicą, którzy również w Polsce chcą osiągać sukcesy ekonomiczne.

Myślimy i działamy międzynarodowo! To powoduje, że jesteśmy dla Państwa idealnym wyborem przy prowadzeniu biznesu w Polsce!